Dezvoltarea economico-sociala a tarii in conditiile promovarii ferme a progresului tehnic, corespunzator cuceririlor revolutiei tehnico-stiintifice contemporane, a determinat ridicarea continua a nivelului calitativ si complexitatii proceselor de productie, utilizarea in mare masura a unor instalatii, utilaje si masini cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare, a caror functionare impune un regim special de folosire, supraveghere, verificare, intretinere si reparare.

Muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toti cei care lucreaza sau conduc procesele de productie la instalatiile, utilajele si masinile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol in explatare poarta intraga raspundere pentru asigurarea functionarii neintrerupte si in conditii de deplina siguranta a utilajelor, pentru preintimpinarea si inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune in primejdie viata si sanatatea oamenilor.

In intreaga sa activitate, personalul muncitor din unitatile care au asemenea instalatii, utilaje si masini trebuie sa asigure respectarea stricta a disciplinei tehnologice, instaurarea unei ordini si discipline riguroase in munca, se dea dovada de daruire si competenta profesionala, sa combata cu fermitate orice abatere de la normele stabilite.

In scopul intaririi ordinii si disciplinei personalului muncitor din unitatile cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje si masini cu grad ridicat de pericol, precum si al reglementarii unitare a obligatiilor si raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, intreprinderilor, centralelor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii in legatura cu asigurarea continuitatii si sigurantei productiei in aceste unitati.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

Art. 1. - Organizarea activitatii in unitatile care au in dotare instalatii, utilaje si masini cu regim de functionare continuu sau cu un grad ridicat de pericol in exploatare, din ramurile chimiei, minelor, petrolului, metalurgiei, constructiilor de masini, energiei electrice si termice, materialelor de constructii, industriei lemnului, celulozei si hirtiei si alte sectoare, trebuie sa asigure desfasurarea neintrerupta a proceselor de productie potrivit regimului de lucru aprobat, respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine si disciplina a muncii, prevenirea oricaror avarii , explozii, incendii sau alte accidente tehnice.

Art. 2. - Personalul muncitor din institutiile cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje si masini cu grad ridicat de pericol in exploatare raspunde direct, indiferent de functia indeplinita, de desfasurarea procesului de productie in conditii de deplina siguranta, de supravegherea, verificarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor, utilajelor si masinilor, cu respectarea intocmai a prevederilor din documentatiile tehnice si a normelor pentru prevenirea oricaror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.
Personalul prevazut la alin. 1 este obligat sa respecte cu strictete ordinea si disciplina la locul de munca, sa urmareasca si sa aplice cu fermitate normele si instructiunile referitoare la desfasurarea procesului de productie, sa-si indeplineasca cu simt de inalta raspundere indatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta fata de orice abatere de la regulile stabilite.

Art. 3. - Ministerele, celelalte organe centrale sau locale raspund impreuna cu centralele si intreprinderile din subordine de asigurarea bunei exploatari si intretineri a instalatiilor, utilajelor si masinilor cu regim de functionare continuu sau care prezinta pericol ridicat in exploatare, in care scop sint obligate sa ia si sa aplice toate masurile necesare pentru buna organizare si desfasurare a activitatii de productie, cu respectarea riguroasa a normelor de exploatare, intretinere si reparatii, prevenirea oricaror avarii, explozii, incendii sau altor accidente tehnice, intarirea ordinii si disciplinei la fiecare loc de munca.

Art. 4. - Unitatile cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje ori masini cu grad ridicat de pericol in exploatare, respectiv fabricile, uzinele, sectiile, sectoarele, atelierele sau alte compartimente de productie similare care au in dotare astfel de mijloace, se stabilesc de Consiliul de Ministri, la propunerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerului Muncii impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale.

CAPITOLUL 2

Obligatiile si raspunderile personalului muncitor din unitatile cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje si masini cu grad ridicat de pericol in exploatare

Art. 5. - Conducerile unitatilor care au instalatii, utilaje si masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare raspund de functionarea, utilizarea si exploatarea sigura si fara intrerupere a acestora, de respectarea riguroasa a disciplinei tehnologice si aplicarea tuturor normelor privind buna desfasurare a procesului de munca, in care scop au obligatia sa asigure:
a) receptionarea si punerea in functiune a instalatiilor, utilajelor si masinilor, cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnica de executie;
b) respectarea riguroasa a normativelor tehnice privind exploatarea instalatiilor, utilajelor si masinilor, precum si echiparea acestora cu aparatura de masura, control si automatizare; verificarea si mentinerea aparaturii in stare de perfecta functionare;
c) efectuarea operatiilor de intretinere, revizii si reparatii cu respectarea riguroasa a normelor si normativelor tehnice;
d) repartizarea sarcinilor de productie pe sectoare, ateliere, santiere, loturi, formatii de lucru, astfel incit sa se asigure in permanenta desfasurarea procesului de productie in conditii de siguranta si eficienta;
e) organizarea judicioasa a muncii in schimburi, a controlului si a asistentei tehnice in toate schimburile prin personal calificat, in masura sa intervina operativ pentru indrumarea procesului de productie si prevenirea oricaror dereglari, intreruperi sau avarii; desemnarea persoanelor care asigura asistenta tehnica si a celor autorizate sa dispuna oprirea sau repunerea in functiune a instalatiilor, utilajelor si masinilor;
f) selectionarea si incadrarea personalului cu calificarea necesara pentru exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor, utilajelor si masinilor si organizarea formelor de perfectionare a pregatirii profesionale, precum si a verificarii periodice a cunostintelor si a aptitudinilor acestuia;
g) luarea masurilor pentru protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de protectie a instalatiilor si cu aparatura si materialele necesare in acest scop;
h) asigurarea personalului muncitor cu echipament de protectie si de lucru specific locurilor de munca cu grad ridicat de pericol, in vederea prevenirii accidentelor, exploziilor si incendiilor;
i) folosirea, depozitarea si transportul materiilor explozive, inflambile si a altor materiale ce prezinta pericol, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
j) stabilirea locurilor de munca unde accesul sau circulatia este interzisa sau permisa numai in anumite conditii, precum si a locurilor de munca unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
k) efectuarea serviciului de paza si ordine in conditiile prevazute de lege, stabilirea regulilor stricte privind intrarea si iesirea din unitate; interzicerea accesului in unitate a persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenta alcoolului;
l) respectarea si aplicarea riguroasa a tuturor reglementarilor privind siguranta in functionare a instalatiilor, utilajelor, masinilor, cazanelor, instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, aparaturii de masura, control si automatizare.

Art. 6. - Conducerile unitatilor sint obligate sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor si altor accidente, precum si eliminarea fara intirziere a oricaror defectiuni tehnice ivite in desfasurarea procesului de productie. In cazul intreruperilor accidentale, conducerile unitatilor vor lua masuri neintirziate pentru repunerea in functiune in cel mai scurt timp a capacitatilor de productie, vor analiza cauzele, vor stabili masuri de prevenire a unor asemenea evenimente si vor trage la raspundere pe cei vinovati.
Conducerile unitatilor sint obligate sa asigure evidenta avariilor si oricaror accidente tehnice in productie, precum si raportarea imediata a acestora, in conditiile legii.

Art. 7. - Sefii de sectii, ateliere, instalatii sau alte compartimente de productie similare asigura si raspund de luarea tuturor masurilor pentru ca instalatiile, utilajele si masinile din dotare sa fie exploatate in conditii de deplina siguranta, in care scop au urmatoarele obligatii:
a) organizeaza procesul de productie si repartizeaza sarcinile de munca pe intreg personalul din subordine;
b) iau masuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a instalatiilor, utilajelor si masinilor; stabilesc masurile ce trebuie luate in caz de dereglari , intreruperi sau avarii;
c) asigura stabilirea si aducerea la cunostinta fiecarei persoane a atributiilor si raspunderilor ce-i revin la locul de munca, verifica modul cum acestea au fost insusite si se indeplinesc de intregul personal;
d) elaboreaza programe de fabricatie care sa asigure functionarea instalatiilor la parametrii normali si in deplina securitate;
e) repartizeaza personalul tehnic pe schimburi pentru a asigura asistenta tehnica necesara aplicarii corecte a tehnologiilor de fabricatie;
f) controleaza si raspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie si incendii personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protectie specific acestor locuri, de la inceperea pina la terminarea programului de lucru;
g) controleaza zilnic starea tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor, respectarea normelor de exploatare a acestora si a regimului de lucru stabilit;
h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii si reparatiilor planificate ale instalatiilor, utilajelor si masinilor, potrivit prevederilor documentatiilor tehnice; raspund de pregatirea instalatiei in vederea executarii reparatiilor si controleaza asigurarea tuturor masurilor de securitate a acesteia;
i) organizeaza instruirea periodica a personalului muncitor cu privire la functionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor in conditii de siguranta, cunoasterea si aplicarea normelor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, avariilor, a accidentelor tehnice si uzurii premature. In caz de avarii sau alte accidente tehnice, sefii de sectii, instalatii, ateliere sau alte compartimente de productie similare sint obligati sa participe nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora, la cercetarea cauzelor si stabilirea masurilor pentru repunerea in functiune a instalatiilor si la conducerea operatiilor pentru intrarea in regim normal de functionare.

Art. 8. - Maistrii si ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru raspund pentru organizarea si desfasurarea activitatii de productie in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor privind buna functionare, exploatare si intretinere a instalatiilor, utilajelor si masinilor incredintate. In acest scop , sint obligati sa ia masuri pentru:
a) respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie si a instructiunilor privind intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor;
b) functionarea instalatiilor, masinilor si utilajelor in conditii de deplina siguranta; prevenirea si eliminarea intreruperilor sau deficientelor in functionarea acestora;
c) organizarea fiecarui loc de munca si pregatirea conditiilor de fabricatie , repartizarea lucrarilor pe fiecare echipa, brigada si pe muncitotii formatiei de lucru, supravegherea si indrumarea fiecarui muncitor in vederea insusirii cunostintelor si deprinderilor necesare executarii in bune conditii a sarcinilor de productie, supravegherea executarii operatiilor pe intreg timpul desfasurarii lucrarilor;
d) insusirea de catre membrii formatiei de lucru a reglementarilor privind ordinea si disciplina tehnologica si de munca, a prescriptiilor de exploatare si intretinere a instalatiilor, utilajelor si masinilor, precum si a regulilor de manipulare, transport si depozitare a materiilor prime si produselor;
e) instruirea muncitorilor din formatie si supravegherea aplicarii stricte a prescriptiilor privind protectia muncii, a regulilor de igiena a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor; repetarea periodica a instructajului si verificarea insusirii acestuia de catre membrii formatiei;
f) asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii si a utilizarii echipamentelor de protectie si de lucru prevazute de normele specifice fiecarui loc de munca; urmarirea realizarii lucrarilor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, dotarea locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare;
g) efectuarea la timp a operatiilor de intretinere; participarea la reviziile tehnice si reparatiile planificate;
h) interzicerea participarii la lucru a celor care nu sint apti sa indeplinesca sarcinile de serviciu, sesizarea sefului ierarhic pentru inlocuirea celor care lipsesc; urmarirea efectuarii controlului medical stabilit pentru personalul in subordine;
i) preluarea sarcinilor formatiei de la schimbul precedent si predarea sarcinilor catre schimbul urmator, cu precizarea obiectivelor de urmarit.

Art. 9. - Conducatorii unitatilor si celelalte persoane cu atributii de conducere trebuie sa-si indeplineasca in mod exemplar indatoririle de serviciu, sa ia masuri pentru instaurarea ordinii si a unei discipline ferme a intregului personal, sa dezvolte in rindul acestuia simtul datoriei si raspunderii, sa sanctioneze cu promptitudine si cu severitate orice incalcare sau nerespectare a normelor de exploatare si atributiilor de serviciu.

Art. 10. - Personalul cu functii de conducere are obligatia ca, in cadrul competentei sale, sa dea dispozitii clare si precise, sa asigure conditiile necesare pentru executarea lor si sa controleze sistematic modul cum sint aduse la indeplinire.
Personalul in subordine este obligat sa execute intocmai si la timp dispozitiile primite.

Art. 11. - Muncitorii si celalalt personal operativ raspund nemijlocit de functionarea, in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a instalatiilor, utilajelor si masinilor pe care le au in primire, in care scop au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale instalatiilor, utilajelor si masinilor la care lucreaza, sa aplice intocmai normele de functionare si intretinere a acestora, de protectie a muncii si prevenire a incendiilor;
b) sa asigure, potrivit prescriptiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalatiilor, utilajelor si masinilor si a celorlalte mijloace incredintate, sa verifice buna functionare a dispozitivelor de siguranta, aparaturii de masura si control;
c) sa foloseasca si sa pastreze, in conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protectie si dispozitivele de siguranta;
d) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune conditii sarcinile ce le revin;
e) sa aduca de indata la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune, anomalie sau alta situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca, precum si orice incalcare a normelor de protectie a muncii sau de prevenire a incendiilor;
f) sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru, data in conditiile prevazute de lege; in timpul serviciului sa se preocupe permanent de buna desfasurare a activitatii;
g) sa ia masuri urgente de lichidare a avariilor si accidentelor, atunci cind se produc, potrivit programelor intocmite in acest scop, sa stea la dispozitia unitatii sau sa se prezinte in cel mai scurt timp la serviciu in caz de avarii ori alte necesitati urgente;
h) sa respecte regulile de acces in unitatea in care lucreaza si sa nu primeasca persoane straine in incinta unitatii decit in conformitate cu dispozitiile in vigoare;
i) sa respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea-primirea organizata a schimbului; la terminarea programului nu pot parasi locul de munca pina nu se prezinta inlocuitorul, iar incetarea activitatii se face numai dupa predarea instalatiei, utilajului sau masinii, de care raspund, lucratorului din schimbul urmator, in prezenta inginerului de schimb, sefului de instalatie, maistrului sau altui conducator al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea;
j) sa asigure, cu respectarea stricta a prescriptiilor tehnice, instalatia, utilajul sau masina la care lucreaza in cazul in care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau altui schimb. Muncitorii si celalalt personal operativ trebuie sa-si indeplineasca intocmai indatoririle de serviciu, sa previna orice fapta care ar putea pune in pericol securitatea personalului si integritatea instalatiilor, utilajelor, masinilor si altor bunuri, sa inlature operativ orice situatii care ar putea constitui o sursa de pericol.

Art. 12. - Se interzice personalului muncitor sa introduca sau sa consume in unitate bauturi alocoolice ori sa faciliteze savirsirea acestor fapte. Persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenta alcoolului li se interzice accesul in unitate si li se aplica sanctiunile prevazute de lege .
Se interzice fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii in locurile de munca in care fumatul sau introducerea acestora este oprita.

CAPITOLUL 3

Obligatiile si raspunderile ministerelor, celorlalte organe centrale si locale

Art. 13. - Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti raspund, impreuna cu centralele, de luarea tuturor masurilor necesare pentru functionarea in conditii de deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, in care scop:
a) asigura, inca din faza de proiectare, ca executarea si punerea in functiune, precum si exploatarea instalatiilor, utilajelor si masinilor, sa se realizeze in conditii de siguranta in functionare si de eliminare a pericolelor de avarie, explozie sau incendiu; se interzice fabricarea in serie a instalatiilor, utilajelor si masinilor fara omologarea in prealabil a prototipurilor; orice modificari constructive se pot face numai cu avizul proiectantului si cu conditia asigurarii cel putin a parametrilor initiali;
b) iau masuri pentru folosirea rationala si in conditii de siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, respectarea normativelor tehnice privind intretinerea si repararea acestora;
c) organizeaza si urmaresc introducerea ordinii si a unei discipline ferme, precum si stabilirea de atributii si raspunderi precise, in vederea bunei functionari a unitatilor cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje si masini cu grad ridicat de pericol in exploatare;
d) organizeaza si controleaza activitatea de exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor, utilajelor si masinilor, a aparatelor de masura si control, de productie a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor, precum si a pieselor de schimb;
e) organizeaza elaborarea si indeplinirea planurilor, programelor si graficelor de intretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor, utilajelor si masinilor;
f) elaboreaza si imbunatatesc normativele tehnice privind exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor, utilajelor si masinilor, specifice ramurii a carei activitate o coordoneaza.

 

Art. 14. - In cazul producerii unei avarii, explozii, a unui incendiu sau altui accident tehnic, ministerul, organul central sau local, impreuna cu centrala, in subordinea carora functioneaza unitatea unde s-a produs evenimentul, sint obligate:
a) sa stabileasca operativ cauzele accidentului tehnic, consecintele acestuia si sa ia masuri pentru repunerea in functiune, in termenul cel mai scurt, a capacitatilor de productie;
b) sa stabileasca persoanele vinovate de producerea accidentului si raspunderea ce revine acestora potrivit prevederilor legale;
c) sa ia masuri tehnice si organizatorice pentru prevenirea unor accidente de aceeasi natura, obligatorii in exploatarea tuturor instalatiilor, utilajelor si masinilor similare din unitatile in subordine.

Art. 15. - Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti trebuie sa exercite un control permanent cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentului decret si a celorlalte prevederi legale referitoare la buna functionare, exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor, utilajelor si masinilor si sa actioneze pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbari in desfasurarea procesului de productie.

Art. 16. - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe exercita, in intreaga economie, controlul cu privire la folosirea, in conditii de siguranta, a instalatiilor, utilajelor si masinilor cu regim continuu de functionare sau grad ridicat de pericol in exploatare, la dotarea acestora cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in documentatiile tehnice, la respectarea tuturor normelor tehnice de exploatare, intretinere si reparatii, la asigurarea cu personal calificat corespunzator si instruirea periodica a personalului potrivit legii.
Prin inspectiile sale de specialitate, Ministerul Aprovizionarii TehnicoMateriale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe asigura verificarea tehnica si autorizarea functionarii, in conditiile legii, a instalatiilor, utilajelor si aparatelor, precum si coordonarea elaborarii prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a acestora.
Inspectorul general de stat pentru controlul gospodaririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei si pentru verificarea instalatiilor sub presiune si de ridicat din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe are dreptul sa dispuna scoaterea temporara sau definitiva din functiune a instalatiilor care nu prezinta siguranta in exploatare, nu sint dotate cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in proiecte sau care genereaza risipa de resurse materiale cu efecte importante in economia nationala, in cazurile in care nu s-au adus la indeplinire in termen masurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile inainte organul central sau local in subordinea caruia se afla unitatea in cauza ; de asemenea, are dreptul sa interzica, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea si functionarea cazanelor de aburi si similare, recipientelor sub presiune, a instalatiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, daca acestea prezinta deficiente ce pericliteaza siguranta functionarii sau pot provoca avarii si accidente.
Organele de control raspund de stabilirea de masuri, potrivit legii, care sa asigure inlaturarea neajunsurilor constatate, prevenirea producerii acestora in alte situatii, tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, imbunatatirea permanenta a activitatii.

CAPITOLUL 4

Sanctiuni

Art. 17. - Incalcarea prevederilor prezentului decret atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.

Art. 18. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani savirsirea uneia dintre urmatoarele fapte de catre personalul muncitor care lucreaza nemijlocit la instalatii, utilaje sau masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare:
a) lasarea fara supravegherea impusa de prescriptiile tehnice a instalatiei, utilajului sau masinii la care lucreaza;
b) plecarea de la locul de munca in timpul programului de lucru fara aprobarea maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru;
c) incetarea activitatii inainte de predarea instalatiei, utilajului sau masinii, in conditiile legii, lucratorului din schimbul urmator;
d) neasigurarea, potrivit prescriptiilor tehnice, la terminarea programului de lucru, a instalatiei, utilajului sau masinii cu grad de pericol ridicat in exploatare, in cazul in care nu este prevazuta predarea catre un alt schimb.

Constituie de asemenea infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. 1 savirsirea uneia dintre urmatoarele fapte de catre personalul muncitor, indiferent de functie, din unitatile care au instalatii, utilaje sau masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare:
a) fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii, in locurile de munca in care fumatul sau introducerea acestora este interzisa;
b) introducerea sau consumarea de bauturi alcoolice in unitate ori prezenta in unitate sub influenta bauturilor alcoolice.

Daca prin savirsirea uneia din faptele prevazute la alin. 1 si 2 s-a produs o tulburare bunului mers al unitatii sau o paguba avutului obstesc, oricare ar fi valoarea acesteia, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

In cazul in care fapta prevazuta in alin. 1 sau 2 a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activitatii unitatii ori a produs o paguba importanta economiei nationale sau vatamarea grava a integritatii corporale, a sanatatii ori moartea unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii, iar daca a avut ca urmare vatamarea grava a integritatii corporale, sanatatii ori moartea mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.

Fapta savirsita din culpa se pedepseste; in acest caz, maximul pedepselor prevazute in alin. 1 - 4 se reduce cu o patrime.

Art. 19. - Savirsirea de catre persoana incadrata in munca, indiferent de functie, a altor fapte decit cele de la Art. 18, prin care se incalca obligatiile prevazute in prezentul decret, daca constituie infractiune, se sanctioneaza in conditiile si cu pedepsele prevazute de legea penala.

CAPITOLUL 5

Dispozitii finale

Art. 20. - Prevederile prezentului decret se aplica si unitatilor cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje si masini cu grad ridicat de pericol in exploatare din cadrul organizatiilor cooperatiste sau altor organizatii obstesti.

Art. 21. - Unitatile la care se refera Art. 4 se vor stabili prin hotarire a Consiliului de Ministri pina la data intrarii in vigoare a prezentului decret.
Pentru noile capacitati de productie stabilirea acestor unitati se face cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea lor in functiune.

Art. 22. - Prezentul decret intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1982.